سامانه استخدام1) تکمیل فرم بمنزله استخدام قطعی نمی باشد.

2) با هر کدملی یکبار میتوان ثبت نام کرد.

3) باتوجه به اتصال به سامانه ثبت احوال, کدملی معتبر پذیرفته می شود.